Esquemes de Lluís Casassas per a il·lustrar “L’evolució del repartiment de la població catalana” en els anys 1900 i 1950, inclosos en el llibre Barcelona i l’espai català; Barcelona: Curial, 1977; pàgs. 168 i 169.

Sabadell, 1922 – Barcelona, 1992

Antic soci · Membre Numerari de l’IEC · Vocal de la Junta (1968/69) · Tresorer de la Societat (1970/72) · Secretari de la Societat (1973/81) · Vicepresident de la Societat (1982/85) · President de la Societat (1986/91) · Vocal de la Junta (1991/92) · Editor de Treballs SCG (1984/1991)

La passió per la geografia de Lluís Casassas té dos referents iniciàtics: el seu pare, Enric Casassas i Cantó, mestre compromès amb els moviments de renovació pedagògica dels anys trenta, amb qui feia llargues passejades per Barcelona, amb l’afany de conèixer, i Lluís Solé Sabarís, que explicava geografia a l’Institut-Escola del Parc, on Casassas féu el segon ensenyament. El seu llarg camí cap a la geografia universitària fou, val a dir-ho, una autèntica cursa d’obstacles: el desenllaç de la Guerra Civil l’obligà a repetir un parell de cursos de batxillerat, la militància antifeixista com a cap del Front Universitari Català el féu passar per la presó i les dificultats econòmiques el portaren a treballar a l’empresa privada com a comptable, apoderat i gerent durant prop de trenta anys. Lluís Casassas ho va superar amb una ferma perseverança, com a resultat de la qual adquirí una gran cultura política, literària, històrica i, per descomptat, geogràfica.

La seva vocació universitària el portà a estudiar lliure la carrera de Dret i els cursos comuns de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, durant la dècada dels cinquanta. Tot i no exercir mai com advocat, fou un dels fundadors de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials (SCEJES). En aquesta època, Casassas desenvolupà una activitat notable com a conferenciant, a la mateixa SCEJES, a la Confraria Virtèlia, en biblioteques populars, sobre diversos temes literaris i geogràfics. Quan les circumstàncies personals i professionals li ho permeteren féu els tres anys de l’especialitat de geografia acabada de crear, s’hi llicencià el 1972, any de la primera promoció de geògrafs, amb la tesina El Lluçanès: evolució entre 1950 i 1970 (1975) i s’hi doctorà amb la tesi El paper de Barcelona en la formació i en l’ordenament territorial de Catalunya (1976), publicada amb el títol de Barcelona i l’espai català (1977).

Abans, però, ja havia publicat el capítol dedicat a Barcelona, a la Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos, i Barcelona i la seva rodalia al llarg del temps (1974), tots dos en col·laboració amb Pau Vila, amb qui mantenia una ferma amistat de feia anys. Tot i interessar-se en nombrosos aspectes de la geografia, la línia principal de treball de Lluís Casassas s’encaminà a les qüestions territorials, fruit de la qual són tres obres fonamentals en la seva vasta bibliografia: l’assaig Fires i mercats a Catalunya (1978), una mena d’introducció al pensament territorial de l’autor; i dos treballs de geografia aplicada fets en col·laboració amb l’economista Joaquim ClusaL’organització territorial de Catalunya (1981), on es planteja una divisió rupturista en 127 municipalies i 5 regions, sense cap altre nivell administratiu a part de la Generalitat, i Organització territorial i administrativa de Barcelona (1981), on es proposa la divisió en districtes de la ciutat actualment vigent.

Enric Mendizàbal, havent fet una lectura analítica de la producció escrita de Lluís Casassas, apunta a Documents d’Anàlisi Geogràfica (núm. 23) tres idees fonamentals que emmarquen el seu pensament geogràfic: la geografia, no sent una activitat científica neutra, ha de mostrar l’existència de Catalunya, ensems que els trets característics de la cultura i societat catalanes, i com aquests fets es reflecteixen en el territori; el procés de difusió del model de vida urbà arreu de Catalunya significa oferir a tota la ciutadania les mateixes possibilitats d’accés a béns i serveis que hi ha a les ciutats; i l’organització territorial, així com la divisió en unitats administratives, ha de servir per mirar de millorar la qualitat de vida de les persones que habiten Catalunya.

Des de 1972, Lluís Casassas féu de professor universitari, passant per totes les categories docents fins esdevenir catedràtic d’anàlisi geogràfica regional el 1986. A la Universitat, féu escola, en el sentit del bon nombre de geògrafs que contribuí a formar i que ara a gratcient se’n reconeixen deixebles. Un cop jubilat, Casassas fou nomenat Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona, on obrí camí, en ser el primer a tot Espanya que exercia aquesta mena de càrrec. El 1990, en reconeixement a la seva tasca acadèmica i al seu compromís amb el país, fou nomenat membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials. En representació de l’IEC, esdevingué membre de les Comissions de Delimitació Territorial i d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

La relació de Lluís Casassas amb la Societat Catalana de Geografia (SCG) comença amb les conferències que es pronunciaven clandestinament els anys quaranta a casa de Josep Iglésies, amb qui encetà una estreta i duradora amistat. A la Societat, on Casassas esmerçà generosament temps i esforços, en l’exercici dels diversos càrrecs que ocupà a més del de president, mostrà una gran capacitat organitzativa i dinamitzadora, palesa en la programació i realització de sortides d’estudi arreu de Catalunya, dels cursos anuals de conferències i seminaris, en l’edició de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, i l’organització de les Jornades sobre Regionalització i els Ens Intermedis (1989) i del Primer Congrés Català de Geografia (1991), punt culminant de la seva tasca a la SCG. Amb tot plegat, Lluís Casassas renovà completament les tasques de la Societat Catalana de Geografia, que es convertí, tal com escriví Joan Vilà-Valentí a l’Anuari de l’IEC (curs 1992-93), en una de les filials de l’Institut més actives i de més ressò social i científic. [Enric Bertran]


Aportacions

2009 

 • “L’organització territorial de l’administració pública de Catalunya. Resum de “La proposta” (informe lliurat a la Diputació de Barcelona l’any 1994)”, publicat a Treballs de la SCdG, 67-68. Efectuat amb Jordi Casassas.
 • “Proposta per a l’organització regional de Catalunya. Informe presentat a la Comissió de Delimitació Territorial de la Generalitat de Catalunya (abril 1989)”, publicat a Treballs de la SCdG, 67-68. Efectuat amb Joan Vilà-Valentí

2000 

 • La Societat li va reeditar el treball: Fires i mercats a Catalunya (Barcelona: Edicions 62, 1977) [pròleg].

1997 

1992 

1991

 • Primer Congrés Català de Geografia. Presidí la sessió cinquena de Ponències: “Població i poblament”
 • Primer Congrés Català de Geografia. Va intervenir en la sessió de cloenda.
 • Primer Congrés Català de Geografia : Conferència inaugural. Dissertà sobre el tema: “La continuïtat de la geografia catalana” [Barcelona, 11 de març]. Publicada a les Actes del Congrés.
 • Sortida d’estudi: El Lluçanès [4 de maig]. Va intervenir sobre el tema: “Aspectes físics i històrics que frustraren la consolidació d’una comarca lluçanesa; Prats de Lluçanés; la transhumància”. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 28-29 .
 • Sortida d’estudi a Granollers [30 de novembre]. Va intervenir sobre el tema: “Aspectes socio-econòmics del Vallès Oriental”. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 31.
 • Sortida d’estudi a Granollers [30 de novembre]. Va intervenir sobre el tema: “Una conversa amb el Dr. Salvador Llobet: projecció de video”. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 31.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 25.
 • “Marc Aureli Vila i Comaposada, un geògraf que tornà de lluny”, publicat a Treballs de la SCdG, 25.
 • “De la preocupació constant del geògraf Pau Vila “, publicat a Treballs de la SCdG, 25.
 • “La Plana de Vic (Catalunya). Incidències de les transformacions socials en una societat i una economia agrària” (1980), reimprès a Treballs de la SCdG, 25.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 26.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 27.
 • “La dedicació perseverant de Maria Dolors Garcia i Ramon “, publicat a Treballs de la SCdG, 27. Realitzat en col·laboració amb Enric Mendizàbal i Riera.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 28-29.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 30.
 • “Aproximació a l’estudi de la bibliografia de Salvador Llobet”, publicat a Treballs de la SCdG, 30.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 31.

1990

 • Sortida d’estudi a la Franja de Ponent [28 d’abril]. Va intervenir sobre el tema: “A propòsit de la Vil·la Fortunatus: els emplaçaments humans i el domini de l’aigua. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 22.
 • Sortida d’estudi a Sabadell [20 d’octubre]. Va intervenir sobre el tema: “Inauguració del curs del ‘Primer Congrès Català de Geografia'”.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 21.
 • “Reflexions a l’entorn del concepte de regió a finals del segle XX”, publicat a Treballs de la SCdG, 21.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 22.
 • “Pòrtic “, publicat a Treballs de la SCdG, 23.
 • “La ciutat metropolitana i la unitat de Catalunya”, publicat a Treballs de la SCdG, 23.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 24.

1989

 • Jornades sobre Els Ens Intermedis. Va dissertar sobre el tema: “Els ens intermedis: la descentralització inacabada.” [19 d’abril]. Publicada a les Actes de les Jornades editades per la Societat. El resum va ser publicat a Treballs de la SCdG, 17.
 • Jornades sobre Els Ens Intermedis. Va dissertar sobre el tema: “Societat, espai i organització territorial.” [21 d’abril]. Publicada a les Actes de les Jornades editades per la Societat. El resum va ser publicat a Treballs de la SCdG, 17.
 • Sortida d’estudi: el Vendrell i la seva rodalia (del Montmell al Mar) [16 d’abril]. Va intervenir sobre el tema: “La societat i el territori del Baix Penedès”. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 18.
 • Sortida d’estudi: el Prat de Llobregat i el Delta Occidental [11 de novembre]. Va intervenir sobre el tema: “Inauguració del curs 1989-1990”. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 20.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 16.
 • “Les primeres jornades catalano-magiars de planejament regional i urbà”, publicat a Treballs de la SCdG, 16. Realitzat en col·laboració amb Roser Majoral i Moliné.
 • “Recordança de Jordi Rubió i Lois”, publicat a Treballs de la SCdG, 16.
 • “Els ens intermedis: la descentralització inacabada.”, publicat a Treballs de la SCdG, 17.
 • “Societat, espai i organització territorial en la realitat d’avui.”, publicat a Treballs de la SCdG, 17.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 18.
 • “El Grup de Treball de Geografia dels Tèxtils, Geotex 1989”, publicat a Treballs de la SCdG, 18.
 • “Pòrtic “, publicat a Treballs de la SCdG, 19.
 • “Una continuïtat assegurada. Aproximació a l’anàlisi del període recent: 1976-1989” (1985), reimprès a Treballs de la SCdG, 19.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 20.

1988

 • Curs 1987-1988: Anàlisi comparativa de l’organització de l’espai urbà. Va dissertar sobre el tema: “Barcelona en els intents d’ordenació territorial.” [ 3 de juny].
 • Sortida d’estudi al Riubregós, Torà i Vallferosa [10 de desembre]. Va intervenir sobre el tema: “Aspectes diversos del Riubregós i les terres de frontera” amb Vicenç Biete i Farré, Anna Borbonet i Macià i Jesús Burgueño i Rivero. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 15.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 13-14.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 15.

1987

 • Curs 1986-1987: La geografia catalana i els corrents actuals de la geografia. Va dissertar sobre el tema: “La semblança de Josep Iglésies.” [20 de març]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 12.
 • Curs 1986-1987: La geografia catalana i els corrents actuals de la geografia. Va dissertar sobre el tema: “Anàlisi del territori i qualitat de vida.” [ 5 de juny].
 • “Réseaux modernes et permanences traditionelles dans le commerce de la Catalogne”. Comunicació presentada a la reunió del Groupe des Activités Commerciales UGI/IGU (Barcelona, agost de 1986) i publicada al llibre Le changement commercial.
 • La Societat li va editar el treball: Le changement commercial. Són les Actes de la reunió del Groupe des Activités Commerciales UGI/IGU celebrada a Barcelona l’agost de 1986. Va tenir cura de la seva publicació en col·laboració amb Alain Metton.
 • Sortida d’estudi al Priorat [25 d’abril]. Va intervenir sobre el tema: “Aspectes diversos del Priorat: història, morfologia, biogeografia, toponímia, economia” amb Vicenç Biete i Farré, Anna Borbonet i Macià i Joan Tort i Donada. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 10-11.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 10-11.
 • “Dels actes de la Casa de Caritat (homenatge a Josep Iglésies)”, publicat a Treballs de la SCdG, 10-11.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 12.
 • “De l’homenatge a Josep Iglésies a la Mussara : paraules de la S.C.G.”, publicat a Treballs de la SCdG, 12.

1986

1985

 • III Sessió Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils. Va dissertar sobre el tema: “Fibres tradicionals i emplaçaments industrials a la regió de Barcelona.” [ 3 de juny]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 4.
 • Va intervenir en el seminari de L’acció humana i els riscs naturals a la muntanya sobre el tema: “La vida a muntanya, riscs naturals i ordenació del territori”. La resta de les sessions del seminari varen anar a càrrec de: Josep Ma. Panareda i Clopés, Jordi Corominas i Dulcet i Maria de Bolòs i Capdevila.
 • Sortida d’estudi a Lleida [20 d’abril]. Va intervenir sobre el tema: “L’evolució humana de les terres lleidatanes”.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 2.
 • “Paper de la frontera a les valls altes de la capçalera del riu Ter”, publicat a Treballs de la SCdG, 2.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 3.
 • “Dels actes del Saló de Cent (10 de maig de 1985)”, publicat a Treballs de la SCdG, 3.
 • “Pòrtic “, publicat a Treballs de la SCdG, 4.
 • “Ara fa justament cinc anys”, publicat a Treballs de la SCdG, 4.
 • “Fibres tradicionals i emplaçaments industrials a 1a regió de Barcelona”, publicat a Treballs de la SCdG, 4.
 • “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 5.
 • “Les raons d’un homenatge (Capella de Santa Àgata, 18 d’octubre de 1985) “, publicat a Treballs de la SCdG, 5.

1984

1983

 • Sortida d’estudi a Girona [18 de juny]. Va intervenir sobre el tema: “Girona i el seu entorn immediat”.

1981

 • Curs del Centenari de Pau Vila. Va dissertar sobre el tema: “Els problemes i els continguts de la divisió territorial actual de Catalunya.” [24 d’abril]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 1.

1980

 • Dissertà sobre el tema: “Pau Vila, el geògraf.” [ 7 de juny].
 • La Societat li va editar el treball: Pau Vila, el geògraf.

1979

 • Sortida d’estudi a Sant Joan de les Abadesses [30 de juny]. Va intervenir sobre el tema: “Accessibilitat i camins al Ripollès”.

1978

 • “De la fesomia geogràfica de Josep lglésies”, publicat a Revista Catalana de Geografia.
 • Sortida d’estudi a Granollers [4 de febrer]. Va intervenir sobre el tema: “Els centres urbans del Vallès occidental”.

1977

 • Sortida d’estudi a Vilafranca del Penedès [29 de maig]. Va intervenir sobre el tema: “El doctor Josep Estalella en la geografia catalana”.

1975

 • “Un exemple de la Catalunya àrida: Almatret”. Treball publicat a Miscel·lània Pau Vila.

1974

 • Va intervenir en el seminari de Geografia urbana de Barcelona (II) sobre el tema: “El port de Barcelona. Evolució recent i perspectives”. L’altra sessió del seminari va anar a càrrec de Francesc Roca i Rossell.

1973

 • L’Atlas Temàtic de Catalunya. Va dissertar sobre el tema: “El medi físic. El clima i les aigües.” [10 de desembre].
 • Va intervenir en el seminari de Geografia urbana de Barcelona (I) sobre el tema: “L’evolució de Barcelona de finals del segle XVIII fins els nostres dies”. L’altra sessió del seminari va anar a càrrec de Pau Vila i Dinarés.

Li hem ressenyat:

 • “Un esguard sobre el Vallès del demà” en Aportacions en homenatge al geògraf Salvador Llobet. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1979.
 • Fires i mercats a Catalunya. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2000 [1978].
 • Barcelona i l’espai català. Barcelona: Curial, 1977.
 • L’organització territorial de Catalunya (Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 1981), de conjunt amb Joaquim Clusa.
 • L’Alt Penedès. Barcelona: Caixa d’Estalvis de Catalunya, 1991.
 • El Lluçanès. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana – Rafael Dalmau, 1975.
 • “La funció cultural dels atlas”, secció del llibre La cartografia al servei de les autonomies (Barcelona: Sirocco, 1980), efectuada amb Tomàs Vidal i Bendito.
 • La participació a L’eix del Llobregat i el Túnel del Cadí (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1983), dirigit per Maria de Bolòs.

Citat a les semblances de: Dolors Iduarte · Narcís Rucabado i Franquesa · Vicenç Biete · Jaume Busqué · Enric Lluch · Joan Vinyes · Joan Vilagrasa · Josep R. Bataller · Gonçal Lax · Antoni Bergós · Josep Iglésies · Antoni Parramon Tobau · Josep Serra Ràfols · Ludwik Straszewicz · Pau Vila · Marc-Aureli Vila · Oriol Riba · Miquel Garcia


Citat a les ressenyes de:

 • Nogueira; Tort (1991): Les Garrigues
 • Terradas; Picamal; Serra (1981): El Gironès
 • Solà-Morales (2008): Deu lliçons sobre Barcelona
 • Burgueño (2008): El mapa com a llenguatge geogràfic
 • Vilà-Valentí (2006): Pau Vila i Dinarès. Semblança biogràfica
 • Vila (1980): La casa rural a Catalunya
 • Lluch; Nel·lo (1984): El debat de la Divisió Territorial de Catalunya
 • Girona (1961): L’Alta Garrotxa
 • Oliveras (2001): L’extensió i consolidació del fet metropolità
 • Clua (2001): Les colònies industrials
 • Vilagrasa (2000): Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX-XX)
 • Cortès; Serra (1996): La comarca del Lluçanès
 • Garcia; Nogué; Albet (1992): La práctica de la geografía en España (1940-1990)
 • Tort (1998): Viatge a la frontera de Ponent
 • Iglésies (1949, 2002): Pere Gil S.I. (1551-1622) i la seva Geografia de Catalunya
 • Bertran; Paredes; Sánchez (1994): La percepció de la ciutat. Una experiència didàctica a l’Hospitalet de Llobretat
 • Burgueño (2003): Història de la Divisió Comarcal
 • Tort, J. (2004): Pau Vila. L’esperit de la terra

Triat i garbellat a les planes:

 • 25è aniversari del traspàs de Lluís Casassas : acte de recordança
 • De l’acte d’homenatge a Vicenç Biete a l’IEC
 • La Geografia de Catalunya AEDOS fa cinquanta anys II
 • Junta general 2013 : paraules del president
 • Dalla città diffusa all’arcipelago metropolitano
 • Més col·leccions de diapositives : Majoral, Casassas…
 • Les fotografies del Fons Pau Vila a l’abast de tothom
 • Municipalies, trenta anys després
 • Solsona, 1985 : del cicle sobre la divisió comarcal
 • M. D. Garcia Ramon : Premi Internacional Geo Crítica
 • De quan mestre Vila conegué el patró Blanchard i…
 • Inaugurada la plaça Lluís Casassas de Barcelona
 • Geografía del Medio Ambiente : de la presentació
 • Adjudicats els Premis Solè Sabarís i Lluís Casassas
 • En la mort d’Antoni Farrés
 • IIcCG : De l’acte de clausura
 • IIcCG : De l’acte inaugural
 • La Baixa Segarra també és comarca
 • Paisatges culturals de Catalunya
 • L’Alta Segarra, una altra comarca!
 • Les altres comarques: de la sortida al Lluçanès
 • Pels camins de la calç, per la ruta del vent
 • Del paisatge glacial de Sierra Nevada
 • Per la Y de la Vall de Camprodon
 • Els geògrafs en la historiografia catalana
 • Recordança de Lluís Casassas
 • Fa vint-i-cinc anys a la Cerdanya… : identitats
 • Fa vint-i-cinc anys a la Cerdanya… : foto i identitats