Excavacions de Puig Castellardirigides per Josep de C. Serra i Ràfols

Maó, 1900* – Barcelona, 1971

Antic soci  ·  Membre Numerari de l’IEC  ·  Tresorer de la Societat (1948/54)  ·  President de la Societat (1955/69) 

Josep de Calassanç Serra i Ràfols es formà com arqueòleg a la Universitat de Barcelona, on esdevingué un dels primers deixebles de Pere Bosch i Gimpera, sota la direcció del qual participà en les excavacions de l’Institut d’Estudis Catalans al Baix Aragó. El 1934 fou nomenat conservador del Museu d’Arqueologia de Barcelona. De bell antuvi, Serra Ràfols es dedicà a la prehistòria –camp d’estudi sempre present en la seva obra-, però aviat s’abocà a la investigació arqueològica d’època ibèrica i romana a Catalunya. Així, entre 1922 i 1925 ja excavà al poblat ibèric de Puig Castellar. Tot i que immediatament després de la Guerra Civil 1936-39 treballà un temps a Mérida i rodalia, durant els anys 1940-70 la seva labor principal fou orientar i ajudar qui esmerçava esforços en prospeccions i excavacions arqueològiques arreu de les comarques catalanes, marginat del món científic oficial. Els anys seixanta dirigí les excavacions de l’interior de la muralla romana de Barcelona.

És autor de diverses memòries d’excavacions, del neolític fins a l’època romana (sepulcres de fossa de Sant Quirze de Galliners, vas campaniforme de Sabadell, poblat ibèric de Tivissa, Badalona i Barcelona romanes, etc.), treballs de síntesi general, com El poblament prehistòric de Catalunya (1930); i monografies sobre comarques, com El poblamiento de la Maresma o Costa de Levante en época anteromana (1942).

Serra Ràfols fou secretari de l’Associació Catalana d’Antropologia, Etnologia i Prehistòria i president de la Secció d’Art i Arqueologia de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, filial de l’IEC, institució de la qual esdevingué membre el 1949. Tal com diu Lluís Casassas a Treballs de la Societat Catalana de Geografia (núm.19), “La seva dedicació, el seu esperit de treball, el seu tarannà emprenedor, la seva fermesa i, alhora, el seu tracte exquisit, que permeté la superació de recels amb d’altres institucions catalanes de cultura, feren que fos nomenat president [de la SCG]. Ell portà la Societat cap a la normalització -relativa, sempre, en les circumstàncies adverses que es vivien-, féu que seguissin les publicacions, i que la commemoració dels primers vint-i-cinc anys de la Societat Catalana de Geografia fos digna i notable.” [Enric Bertran]

  • L’any de naixement ha estat rectificat d’acord amb la informació facilitada per Eva Serra i Puig en el transcurs de l’acte d’homenatge dispensat a Serra Ràfols a l’IEC el 25 de juny de 2012.

Citat a les semblances de: Magí Travesset


Citat a les ressenyes de:

  • Blasi (1954): Les terres catalanes
  • Gordi (2000): Passejades pels boscos de Catalunya

Triat i garbellat a les planes:

  • Les iniciatives estroncades i les voluntats que perduraren
  • De l’homenatge a Josep de C. Serra i Ràfols a l’IEC
  • Notícia de la sessió inaugural de la SCG (1935)
  • Més flaixos de Pau Vila

 


Li hem ressenyat:
“El poblament: les etapes d’ocupació del sòl”, secció de la Geografia de Catalunya I (Barcelona: Aedos, 1958), dirigida per Ll. Solé i Sabarís. Ressenya d’Enric Lluch (1964).

 

Aportacions

“La Barcelona romana”, interpretació de Josep de C. Serra i Ràfols a la Geografia de Catalunya dirigida per Ll. Solé (Barcelona: AEDOS, 1958; vol. I, pàg. 301); és a la secció “El Poblament; les etapes d’ocupació del sòl; els temps prehistòrics” redactada per Serra Ràfols mateix.

1975 “Els orígens d’algunes grans ciutats modernes”. Treball publicat a Miscel·lània Pau Vila.
1970 Va intervenir en l’homenatge pòstum al Dr. Eduard Fontserè. [ 4 de novembre].
1968 Dissertà sobre el tema: “L’expansió geogràfica dels negres.” [26 d’abril].
1967 Lleida és part integrant de la Catalunya estricta. Va dissertar sobre el tema: “El criteri econòmic en les divisions administratives.” [23 de gener, resum]. Dissertà sobre el tema: “Capitalitat i Urbanisme.” [17 de novembre].
1965 Dissertà sobre el tema: “Darreres descobertes romanes a Barcelona.” [18 de febrer].
1963 Dissertà sobre el tema: “L’art rupestre del Sàhara líbic.” [25 d’abril].
1962 Va intervenir en l’homenatge a Francesc Carreras i Candi. [22 de novembre].
1960 Dissertà sobre el tema: “Les excavacions de les muralles romanes de Barcelona.” [14 de gener].
1959 Dissertà sobre el tema: “Les darreres troballes a les muralles romanes de Barcelona.” [21 de maig].
1957 Dissertà sobre el tema: “La Cova del Toll de Moià.” [26 de març].
Dissertà sobre el tema: “Exposició geològica i cartogràfica de l’INQUA.” [25 de setembre].
1956 Dissertà sobre el tema: “Recents descobertes a les muralles i banys de la Badalona romana.” [14 de febrer].
1955 Dissertà sobre el tema: “El comerç antic a través de les exploracions submarines.” [20 de desembre].
1952 Dissertà sobre el tema: “Nous punts de vista sobre el poblament prehistòric de Catalunya.” [ 4 de novembre].
1950 Dissertà sobre el tema: “Visió geogràfica de l’illa de Menorca.” [19 de desembre].
1949 Dissertà sobre el tema: “Les comunicacions a l’època ibèrica.” [18 de gener].