Estatuts de la
Societat Catalana de Geografia

Article 1. D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple Extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i d’acord amb els articles 58 a 65 del Reglament de Règim Interior de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 27 de maig de 1988, es modifiquen els Estatuts de la Societat Catalana de Geografia.

Article 2. La Societat Catalana de Geografia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, té per finalitat el conreu de la Geografia en tots els seus aspectes, estendre el seu coneixement entre el nostre poble i aplegar i publicar els treballs dels que s’hi dediquen. Es regeix pels Estatuts de 12 de juny de 1935, modificats el 20 de febrer de 1991, i pel Reglament de Règim Interior de 22 de desembre de 1987, modificat el 20 de febrer de 1991, i pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (25.4.88) i pel Reglament de Règim Interior de l’Institut d’Estudis Catalans (27.5.88).

Article 3. El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 4. La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia de La Societat i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han d’ésser aprovades per la Junta de Govern.

Article 5. Són òrgans de govern de la Societat: l’Assemblea General i la Junta de Govern.

Article 6. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i està formada amb igualtat de drets per tots els socis que hi assisteixin. Es reunirà el mes de juny de cada any amb caràcter ordinari. L’Assemblea General extraordinària es reunirà tantes vegades com ho acordi la Junta de Govern per majoria dels dos terços o ho sol·licitin un mínim de quinze socis mitjançant escrit dirigit al President i degudament autoritzats amb les firmes corresponents, en el qual de manera raonada s’exposi el motiu de la convocatòria.

Són funcions de l’Assemblea General ordinària:
a) Examinar i aprovar, si escau, la Memòria anual de la Junta de Govern; b) Examinar i aprovar, si escau, l’estat de comptes de l’exercici i el pressupost d’ingressos i de despeses que proposi la Junta de Govern; c) Aprovar, si escau, les quotes que proposi la Junta de Govern; d) Fixar, ampliar o disminuir el nombre de vocals que es considerin necessaris per al bon funcionament de la Junta de Govern; e) Elegir les persones que hauran de constituir la Junta de Govern; f) Debatre i aprovar, si escau, les resolucions que, per la seva importància, li siguin sotmeses per la Junta de Govern; g) Debatre i aprovar, si escau, les proposicions i mocions presentades per un mínim de deu socis i trameses per escrit a la Junta de Govern amb una antelació mínima de cinc dies a la data de celebració de l’Assemblea General.

Són funcions de l’Assemblea General extraordinària:
a) La modificació dels Estatuts en Assemblea convocada a l’efecte; b) Aprovar el Reglament intern de la Societat per majoria de vots presents a l’Assemblea General convocada a l’efecte; c) Acordar la dissolució de la Societat.

Article 7. La Junta de Govern és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea.

La Junta de Govern estarà formada per President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i els vocals que determini l’Assemblea General. Els acords de la Junta de Govern es prendran per majoria de vots dels presents i seran vàlids si concorren la meitat més u dels seus components. En cas d’empat en una votació, el President té vot diriment. Els càrrecs de la Junta de Govern seran triennals, seran elegits per terceres parts en l’Assemblea General del mes de juny i podran ser reelegits dues vegades consecutives.

Són funcions del President:
a) Ostentar la representació de la Societat; b) Convocar l’Assemblea General i la Junta de Govern i presidir llurs reunions; c) Visar les actes de les sessions i vigilar l’execució dels acords adoptats; d) Ordenar els pagaments a realitzar per la Societat; e) Assistir amb veu i vot a les reunions de la Secció corresponent i als Plens de l’Institut d’Estudis Catalans, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’IEC; f) Formar part de la Comissió de Societats Filials; g) Informar, d’acord amb el Delegat de l’IEC, a la Secció que correspongui de les activitats i funcionament de la Societat.

Correspon al Vice-president:
a) Substituir el President en casos d’absència, malaltia o motiu justificat, i col·laborar en les activitats del President amb l’objecte de poder-lo substituir en qualsevol circumstància, sense que es produeixin solucions de continuïtat; b) Actuar per delegació del President en la forma que la Junta de Govern o aquell li indiquin.

Correspon al Secretari:
a) Custodiar els llibres, documents i segell de la Societat; b) Portar al dia el registre de socis, anotant les altes i les baixes que es produeixin; c) Redactar les actes de l’Assemblea General i de la Junta de Govern, de les quals donarà fe i firmarà amb el President; d) Preparar, redactar i publicar, si cal, la Memòria anual que es presentarà a l’Assemblea General, després d’aprovada pel ple de la Junta de Govern. La Memòria anual comprendrà una exposició de les activitats dutes a terme per la Societat durant el curs; e) Lliurar certificacions amb referència als llibres i documents de la Societat, amb el vist i plau del President; f) Portar la correspondència necessària de la Societat; g) Notificar al Consell Permanent de l’IEC el programa mensual de les activitats de la Societat i els canvis que es produeixin en els càrrecs de la Junta de Govern; h) En acabar cada curs, i per mediació de la Secció corresponent, trametre al Secretari General de l’IEC la Memòria anual.

Correspon al Tresorer:
a) Recaptar i custodiar els béns de la Societat; b) Efectuar els cobraments i pagaments normals i els que el President indiqui, i anotar-los en els llibres i documents corresponents, dels qua1s en tindrà la custòdia. Correspon als vocals, a part de la comesa específica que els sigui encarregada, intervenir en el govern de la Societat mitjançant la seva assistència a les reunions de la Junta, formant part de les seves ponències i comissions i exercint, si és el cas, la presidència d’alguna d’elles.

Article 8. Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la Secció corresponent i ratificat pel Ple, actuarà com a Delegat de l’IEC prop de la Junta de Govern, i serà el responsable davant de l’IEC de les publicacions i actes públics de la Societat.
El Delegat serà convocat a les reunions de la Junta de Govern de la Societat Filial i actuarà com a nexe entre l’IEC i la Societat.

Article 9. La Societat podrà disposar d’un Comitè de Publicacions. A proposta del seu Director i amb el beneplàcit del Delegat de l’IEC, la Junta acordarà la inclusió o no inclusió dels treballs en les publicacions de la Societat, i tindrà cura de donar-los la presentació tipogràfica corresponent.

Article 10. Seran membres de la Societat els qui hagin estat admesos en la forma que marqui el Reglament i estiguin al corrent de pagament de quota.

Són drets dels socis:
a) Tenir veu i vot en les Assemblees Generals, intervenint en els seus debats; b) Elegir i ésser elegit membre de la Junta de Govern; c) Exposar per escrit a la Junta de Govern queixes i suggeriments respecte de la Societat i les seves activitats, i sol·licitar informació sobre la marxa de la Societat; d) Participar en tots els actes que organitzi la Societat i ésser ponent en les sessions científiques per presentar els treballs que desitgi, si bé haurà de subjectar-se a l’ordre que disposi la Junta, a la qual haurà de facilitar prèviament un extracte.

Són deures dels socis:
a) Satisfer la quota que assenyali l’Assemblea General, excepte en el cas dels socis honoraris; b) Complir els acords adoptats per l’Assemblea General i la Junta de Govern; c) Col·laborar al prestigi de la Societat i al millor compliment dels seus fins.

El soci podrà ser donat de baixa:
a) A petició d’ell mateix, formulada per escrit; b) Quan deixi de satisfer durant una anualitat les quotes corresponents; c) Quan, a judici de la Junta de Govern, cometi alguna acció suficientment greu que comprometi el bon nom, el prestigi o la honorabilitat de la Societat, de l’Institut d’Estudis Catalans o d’alguns de llurs organismes adjunts. En aquest darrer cas, i abans de decidir l’expulsió, caldrà que la Junta doni audiència al soci. De l’expulsió, la Junta de Govern en donarà notificació a la Primera Assemblea General que se celebri i aquesta l’haurà d’aprovar.

Article 11. La Junta de Govern podrà crear les Comissions assessores, d’investigació i de treball que consideri necessàries per al millor funcionament de la Societat. Els socis que hauran de formar aquestes comissions seran nomenats per la mateixa Junta de Govern, un membre de la qual haurà de presidir-les.

Article 12. Constitueixen recursos de la Societat:
a) Recursos ordinaris: l’import de les quotes dels socis i les aportacions de l’IEC; b) Recursos extraordinaris: les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars, i els béns mobles o immobles que per qualsevol motiu passin a formar de la Societat.

Article 13. Un reglament interior, aprovat en Assemblea General, regularà el funcionament de la Societat en allò que no estigui previst en els presents Estatuts.

Article 14. La dissolució de la Societat serà proposada per la Junta de Govern per unanimitat, o bé a petició de la majoria absoluta de socis. L’acord serà pres en Assemblea General Extraordinària, però no tindrà efecte mentre existeixi un mínim del trenta per cent de socis que acordin continuar la Societat, i mentre no hagi estat informat i proposat a la Secció corresponent, dictaminat favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i aprovat pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.

Article 15. Aquests Estatuts seran reformables en Assemblea General de socis convocada a aquest efecte. Perquè la reforma sigui vàlida, caldrà que compti amb el vot favorable, en primera convocatòria, de la majoria absoluta dels socis, i en segona convocatòria, de la majoria absoluta dels socis assistents, i que sigui aprovada pel Ple de l’IEC.

Article 16. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat passarà a integrar-se a l’IEC.

Article 17. Aquests Estatuts entraran en vigor un cop hagin estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.