Reglament intern de la
Societat Catalana de Geografia

1. De l’objecte del Reglament. Dels membres de la Societat

Article primer. L’objecte d’aquest Reglament és regular el funcionament de la Societat en tot allò que no estigui previst en els seus Estatuts.

Article segon. Els membres de la Societat es classifiquen en socis o sòcies honoraris, protectors, vitalicis, col·lectius i numeraris.

Article tercer. La categoria de soci o sòcia honorari distingeix persones que reuneixen mèrits rellevants referents a la Geografia i a la seva col·laboració amb la Societat. El seu nombre no pot excedir el 3% de membres de la Societat i estan exempts del pagament de la quota anual. El nomenament pren efecte per acord de l’Assemblea General a proposta de la Junta de Govern i requereix la conformitat de la persona interessada. Posteriorment, la Societat lliura un diploma acreditatiu en el decurs d’una sessió d’homenatge, en la qual el nou soci o sòcia honorari pronuncia una conferència.

Article quart. La categoria de soci o sòcia protector es reserva als membres de la Societat que, a judici de la Junta de Govern, hi facin aportacions materials d’importància, o bé que abonin una quota anual no inferior al quíntuple de la fixada per als socis o sòcies numeraris.

Article cinquè. La categoria de soci o sòcia vitalici es reserva als membres de la Societat que per una sola vegada hi aportin una quantitat no inferior a vint-i-cinc vegades la quota anual fixada per als socis o sòcies numeraris.

Article sisè. La categoria de soci col·lectiu es reserva a les entitats o corporacions que abonin anualment a la Societat, com a mínim, el quíntuple de la quota anual fixada per als socis o sòcies numeraris. El soci col·lectiu és representat a la Societat per la persona que l’entitat designi.

Article setè. Tots els membres de la Societat no inclosos a les categories anteriors són considerats socis o sòcies numeraris, i satisfan la quota anual que fixa l’Assemblea.

Article vuitè. La persona o entitat que desitja formar part de la Societat ha de sol·licitar-ho per escrit a la Junta de Govern i ésser presentada per dos socis o sòcies. La Junta de Govern examina la sol·licitud i li comunica l’acord o la denegació per escrit. En cas de denegació, s’ha d’argumentar i informar que pot recórrer davant l’Assemblea General.

Article novè. Els socis o sòcies numeraris poden passar a honoraris, protectors o vitalicis sempre que compleixin les disposicions dels articles tercer, quart i cinquè del present Reglament.

2. De les tasques de la Societat

Article desè. Les tasques de la Societat que consisteixen bàsicament en sessions científiques, publicacions, organització de treballs de seminari, cursos, excursions d’estudi, etc. Es desenvolupen, principalment, des del mes d’octubre, dins del qual se celebra la sessió d’obertura de curs, fins al mes de juny, en què se celebra la de clausura.

Article onzè. La Societat pot organitzar-se en diferents Seccions per al millor compliment del fi per al qual fou creada. L’Assemblea General aprova la constitució i el reglament de les possibles Seccions.

3. De l’Assemblea General

Article dotzè. Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, queden vàlidament constituïdes, en primera convocatòria, quan hi concorren, presents o representats, la meitat més un dels socis o sòcies. Altrament, tenen lloc en segona convocatòria, mitja hora més tard, qualsevol que sigui el nombre de socis o sòcies presents o representats.

Article tretzè. Correspon convocar l’Assemblea a la Junta de Govern mitjançant la presidència. La convocatòria es tramet individualment a cada soci o sòcia almenys quinze dies abans, fent constar la data i el lloc de reunió i l’ordre del dia dels assumptes a deliberar.

Article catorzè. Els socis o sòcies poden delegar la seva representació en un altre soci o sòcia mitjançant escrit firmat. Abans de començar l’Assemblea el soci o sòcia representant lliura l’escrit a la presidència.
El vot per a l’elecció de membres de la Junta de Govern és secret. Es pot votar presencialment o per correspondència. En aquest cas, cal fer arribar el vot a mans de la Junta de Govern abans de començar l’Assemblea mitjançant una papereta dins d’un sobre clos on consti “Eleccions Junta de Govern”. Aquest sobre ha d’anar dins d’un altre, amb remitent, adreçat a la secretaria de la SCG-Eleccions (carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona). Les altres votacions poden ser nominals o secretes, a criteri de la presidència o quan ho sol·liciti més d’un vint per cent dels presents.

Article quinzè. Les candidatures per a l’elecció de la Junta de Govern són obertes i poden ser parcials o completes. S’han de presentar per escrit a la Junta de Govern i signar per un mínim de cinc socis o sòcies i per totes les persones candidates. La Junta de Govern fixa el termini de presentació de candidatures i vetlla per a incloure amb la convocatòria de l’Assemblea la documentació pertinent, indicant les persones que presenten cada candidatura.

4. De la Junta de Govern

Article setzè. La Junta de Govern es reuneix, com a mínim, un cop cada dos mesos, excepte juliol i agost, i sempre que ho disposi la presidència, bé per iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti la tercera part dels seus components.
L’assistència a les seves sessions és obligatòria; l’absència ha de ser justificada i comunicada a la presidència. Si algun membre de la Junta de Govern, a judici de la resta, manifesta clares mostres d’absentisme, pot ésser remogut del càrrec i substituït amb caràcter interí, fins a les eleccions reglamentàries immediates. De manera igual es procedeix a reemplaçar en cas de dimissió o renúncia justificades.

Article dissetè. Correspon a la Junta de Govern: a) Convocar i fixar la data de la celebració de l’Assemblea General; b) Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l’Assemblea General i les que són pròpies de la Societat; c) Redactar els balanços i pressupostos, regular el règim econòmic de la Societat i la seva organització administrativa, i proposar a l’Assemblea les quotes que s’estimin apropiades; d) Admetre i donar de baixa els membres de la Societat en la forma prevista en el Reglament present; e) Interpretar els Estatuts i el Reglament interior de la Societat i vetllar pel seu compliment; i f) Exercir totes les funcions que no estiguin expressament assignades a l’Assemblea General.

5. De la modificació del Reglament interior

Article divuitè. Aquest Reglament podrà ésser modificat amb l’aprovació de les dues terceres parts dels socis o sòcies assistents a l’Assemblea General Extraordinària convocada per a aquesta finalitat.