L’Institut d’Estudis Catalans, corporació acadèmica, científica i cultural, l’àmbit d’actuació del qual s’estén a les terres de llengua catalana, té per objectiu promoure l’alta investigació científica, principalment la de tots els elements de la cultura catalana.
És una llarga tradició de l’Institut d’Estudis Catalans atorgar premis a institucions i a persones que, amb llur activitat i treball, contribueixen a assolir la finalitat de l’Institut.

Accés ((p. 51-52))

 


Premi Lluís Casassas

Lluís Casassas i Simó, geògraf i humanista
Sabadell, 1922 – Barcelona, 1992

29a convocatòria.

Premi instituït l’any 1995.

Ofert a un treball d’iniciació a la recerca en geografia.

Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris o que hagin obtingut la graduació o el màster a partir de l’1 de gener de 2019.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català i han de tenir una extensió màxima de noranta pàgines (o de 180.000 caràcters sense espais, com a màxim), incloent-hi il·lustracions, mapes, gràfics, fotografies, resums, notes i bibliografia.

Els autors han de romandre en l’anonimat davant la ponència avaluadora: en el treball no ha de constar el nom de l’autor o autora ni altres referències personals, ni tampoc la tutoria, el departament o el centre acadèmic on s’ha realitzat o presentat.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, una còpia del DNI i un certificat d’estudis o un «faig constar» del departament universitari corresponent que inclogui o bé la data d’obtenció de la titulació o bé un justificant de la darrera matriculació, segons escaigui.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Les persones membres de la ponència avaluadora seran designades per la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €), amb la possibilitat de concedir un accèssit de dos-cents euros (200 €). Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

S’ofereix als premiats la possibilitat de publicar un text derivat del treball a la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia (digital i en paper).

Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores

Consulteu les bases


Premi Joan Vilà Valentí

Joan Vilà-Valentí, geògraf

Sallent, 1925 – Barcelona, 2020

3a convocatòria.

Premi instituït l’any 2021.

Ofert al millor treball de recerca individual o col·lectiva, tutelat, escrit en català, realitzat per estudiants de batxillerat de les terres de llengua catalana com a part del seu currículum, i que tingui com a aspecte principal la geografia en qualsevol dels seus àmbits temàtics (societat, territori, medi ambient, urbanisme, geopolítica…).

Els estudiants han de presentar els treballs als centres d’ensenyament. El format i l’extensió dels treballs són lliures. Es recomana d’incloure-hi una síntesi d’aproximadament dues-centes cinquanta paraules, en què constin l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. Ni en el treball ni en la síntesi no han de constar l’autoria ni el nom del tutor o tutora.

Els treballs no poden haver estat premiats anteriorment ni estar pendents d’avaluació en altres concursos.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar la documentació següent:*

1) El treball.

2) La síntesi (opcional).

3) Una carta signada per la direcció o cap d’estudis del centre d’ensenyament que certifiqui que el treball ha estat escollit per a concórrer al premi i en què constin: el títol del treball; les dades de l’autor/a (nom i cognoms, número de telèfon i adreça electrònica); les dades del tutor/a (nom i cognoms i adreça electrònica), i les dades del centre (nom complet del centre, adreces postal i electrònica i número de telèfon).

El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Les persones membres del jurat seran sòcies de la Societat Catalana de Geografia (SCG) designades per la seva Junta de Govern. El jurat podrà concedir un accèssit a un altre treball rellevant. Així mateix, el premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

La dotació del premi és de cinc-cents euros (500 €) per al treball premiat i de dos-cents euros (200 €) per a l’accèssit. En el cas de treballs col·lectius, l’import es repartirà a parts iguals entre els autors. El centre d’ensenyament que hagi presentat el treball guanyador rebrà un lot de llibres de la SCG per a la seva biblioteca.

Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

L’adjudicació del premi i de l’eventual accèssit pot comportar la recomanació de publicar un article a la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia.

El veredicte es farà públic durant el darrer trimestre de l’any 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 16 de setembre de 2023, a les 23.59 hores
 

Consulteu les bases