Manifest del Col·legi de Geògrafs, la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, la Societat Catalana de Geografia i l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya respecte l’actual situació d’INCENDIS FORESTALS a Catalunya Els incendis forestals com a ordenadors del territori

Accés