Catalan Social Sciences Review, ha publicat dos articles de Geografia, un del nostre soci Josep M. Panareda, i l’altre del membre de l’IEC Josep V. Boira.

Josep M. Panareda

The Tordera delta: Tensions, challenges and expectations of a complex rural landscape on the metropolitan periphery of Barcelona

El delta de la Tordera: tensions, reptes i expectatives d’un paisatge rural complex a la perifèria metropolitana de Barcelona.

Josep V. Boira

Logistics, territory and economic activity in Euram