Premi Lluís Casassas · Bases

Bases

26a convocatòria. Premi instituït l’any 1995.

La Societat Catalana de Geografia convoca aquest premi per vint-i-sisena vegada amb l’objectiu d’estimular la redacció de treballs d’iniciació a la recerca en geografia.

Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris o que hagin obtingut el títol de llicenciatura, graduació o màster a partir de l’1 de gener de 2017.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Els treballs han de ser inèdits i redactats en català i han de tenir una extensió màxima de noranta pàgines (o de 180.000 caràcters sense espais, com a màxim), incloent-hi il·lustracions, mapes, gràfics, fotografies, resums, notes i bibliografia.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, una còpia del DNI i un certificat d’estudis o un “faig constar” del departament universitari corresponent que inclogui bé la data d’obtenció de la titulació o bé un comprovant de la darrera matriculació, segons escaigui. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Els autors han de romandre en l’anonimat davant de la ponència avaluadora: en el treball no ha de constar el nom de l’autor o autora ni altres referències personals, ni tampoc la tutoria, el departament o el centre acadèmic on s’ha realitzat o presentat.

Les persones membres de la ponència avaluadora seran designades per la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €), amb la possibilitat de concedir un accèssit amb una dotació de dos-cents euros (200 €).

S’ofereix la possibilitat de publicació d’un text derivat de l’obra premiada a la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia (digital i en paper).

El veredicte es farà públic al web de la SCG (https://scg.iec.cat) durant el primer trimestre de l’any 2021.

Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 10 de juliol de 2021.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2020, a les 13 hores.

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2021.