Premi Lluís Casassas · Bases

Bases

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia (per a estudiants universitaris)

Lluís Casassas i Simó, geògraf i humanista
Sabadell, 1922 – Barcelona, 1992

27a convocatòria. Premi instituït l’any 1995.
Ofert a un treball d’iniciació a la recerca en geografia.

Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris o que hagin obtingut la graduació o màster a partir de l’1 de gener de 2018.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Els treballs han de ser inèdits i redactats en català i han de tenir una extensió màxima de noranta pàgines (o de 180.000 caràcters sense espais, com a màxim), incloent-hi il·lustracions, mapes, gràfics,
fotografies, resums, notes i bibliografia.

Els autors han de romandre en l’anonimat davant la ponència avaluadora: en el treball no ha de constar el nom de l’autor o autora ni altres referències personals, ni tampoc la tutoria, el departament o el centre
acadèmic on s’ha realitzat o presentat.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, una còpia del DNI i un certificat d’estudis o un «faig constar» del departament universitari corresponent que inclogui o bé la data d’obtenció de la titulació o bé un justificant de la darrera matriculació, segons escaigui. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat. Les persones membres de la ponència avaluadora seran designades per la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €), amb la possibilitat de concedir un accèssit amb una dotació de dos-cents euros (200 €). Als treballs premiats se’ls ofereix la publicació d’un text derivat a
la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia (digital i en paper).

El veredicte es farà públic al web de la SCG (https://scgeo.iec.cat) durant el primer trimestre de l’any 2022.

Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 10 de juliol de 2022.

Termini d’admissió de candidatures: 3 de desembre de 2021, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2022