La Laguna (Tenerife) 1910 – Barcelona 1993

Rere cursar estudis primaris i secundaris a Lleida, es graduà en Ciències Naturals a la Universitat de Barcelona (1931). Dedicat de ben jove a la docència, compaginà la secundària amb la universitària. En 1935 ja era catedràtic d’història natural a l’institut de Lugo, i després professor als instituts Albèniz de Badalona, i Ausiàs Marc i Montserrat de Barcelona. A Galícia, l’atrapà l’esclat de la Guerra Civil, raó per la qual hagué d’allistar-se al bàndol insurrecte. Al Montserrat fou director i s’hi jubilà; hom hi serva, com diu Font i Altaba “un magnífic record del seu professorat i del seu tracte individual”. A nivell universitari, començà com a professor temporal adscrit a la càtedra de cristal·lografia de la Facultat de Ciències a principis de la dècada dels trenta; acabada la guerra, no sense entrebancs, en recuperà la plaça i guanyà per oposició la de professor adjunt, que ocupà de 1948 a 1973.

En el camp de la recerca científica s’estrenà ben aviat amb Las terrazas del Segre en las inmediaciones de Lérida (1929), en col·laboració amb el seu col·lega i amic Lluís Solé Sabarís. Té publicacions especialitzades al Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, a Publicaciones del Departamento de Cristalografía y Mineralogía, a Estudios Geológicos i al Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, entre d’altres. Pel que fa a la didàctica de la seva disciplina, escriví llibres de text de física i química per a batxillerat i el manual Ciencias cosmológicas.

En 1943 fou nomenat col·laborador de l’Institut d’Investigació “Lucas Mallada” del CSIC, on des de 1964 féu de professor de cristal·lografia. En 1950 contribuí a fundar l’Asociación Cristalográfica Española. En 1951 esdevingué vicepresident de la Institució Catalana d’Història Natural i es mantingué a la junta quan la refundació dirigida per Lluís Solé i Oriol de Bolòs, els anys setanta. En 1958 ingressà com a membre numerari a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), on féu de secretari de la Secció “Ciències de la Terra”.

[Enric Bertran. Text redactat en part a partir de la necrològica signada per Manuel Font i Altaba, publicada per la RACAB, Memòria CCXXXI, pp. 101-109]