En aquesta sessió tres doctorands de geografia exposaran els continguts principals de la seva tesi doctoral, fent especial èmfasi en la metodologia que utilitzen, les particularitats de les tècniques emprades, les dificultats en les que s’han trobat i les estratègies per superar-les.

Durant 15 minuts cada doctorand/a exposarà com es desenvolupa la seva recerca. Torn obert de paraules al final de les presentacions.

Anna Boqué Ciurana, Universitat Rovira i Virgili

“Desenvolupant Serveis Climàtics per a l’activitat del surf”

Aquesta tesi representa una contribució metodològica i un pas cap endavant cap al desenvolupament de Serveis Climàtics per al surf. Per això, s’ha definit una climatologia del surf a la península Ibèrica i s’han investigat les necessitats dels usuaris del servei climàtic. Finalment, s’han desenvolupat aquests requisits dissenyant indicadors que ajuden a prendre decisions climàticament intel·ligents a les destinacions de turisme de surf. Per assolir-lo, s’ha obtingut un data set atmosfèric-oceànic amb alta resolució espacial, desplegat a través d’un downscaling híbrid. Per a veure el potencial d’aplicació dels indicadors, s’han testejat a Somo (Cantàbria, Espanya), un pioner i reconegut surf spot.

Irene Gómez Varo, Universitat Autònoma de Barcelona

“La Ciutat que sosté la vida: la vitalitat urbana a la metròpolis de Barcelona”

Les ciutats són per a moltes persones els escenaris de la nostra vida quotidiana, i tenim el repte de planificar-les i gestionar-les perquè siguin, més enllà d’un lloc on viure, un espai vivible. La meva tesi doctoral sorgeix d’aquesta reflexió i pren com a idea central el concepte de la vitalitat urbana, encunyat per la pensadora urbana Jane Jacobs (1961), que fa referència a la capacitat dels entorns dels barris per aglutinar diferents persones i activitats a l’espai urbà. Diferents estudis de cas tracten d’explorar aquesta idea de vitalitat en el context actual de Barcelona i la seva metròpoli a partir d’una mirada espacial.

Oriol Porcel Montané, Universitat de Girona

“Didàctiques transformadores per a la transició eco-social i energètica en els paisatges mediterranis”

En un context de crisi ambiental global i d’una incipient i alhora incerta transició energètica, processos que implicaran evidents impactes i transformacions dels territoris i dels paisatges pròxims, es fa necessari que les joves generacions disposin dels coneixements i habilitats bàsiques per esdevenir una ciutadania crítica i compromesa amb la promoció d’una transició eco-social i energètica que ajudi a garantir una transformació dels paisatges compatible amb la salvaguarda dels seus valors naturals i culturals. En aquest marc, l’ensenyament en l’etapa de la secundària juga un paper clau a l’hora d’abordar quins són els coneixements necessaris i les competències clau per a una ciutadania crítica i activa. La tesi doctoral, que té com a marc geogràfic els paisatges del litoral mediterrani català i espanyol, es marca com a objectiu principal identificar aquells continguts, competències i metodologies didàctiques que, en l’educació secundària, poden afavorir el compromís de les generacions joves vers la transició eco-social i energètica en els seus entorns immediats. Per a assolir aquest finalitat es desenvoluparà una estratègia combinada de metodologies de recerca quantitatives, qualitatives i col·laboratives. La tesi s’està desplegant en el marc del projecte de recerca MOVxPAIMED, en el que participen diverses universitats espanyoles liderades pel grup de recerca APTA del Departament de Geografia de la UdG.