Premi Joan Palau Vera · Bases

17a convocatòria. Premi instituït l’any 2004.

Ofert al millor treball de recerca individual o col·lectiva, tutelat, escrit en català, dut a terme per estudiants de batxillerat dels països de llengua catalana com a part del seu currículum, i que tingui com a aspecte principal la geografia en qualsevol dels seus àmbits temàtics (societat, territori, medi ambient, urbanisme, geopolítica…).

Bases

Els estudiants han de presentar els treballs als centres d’ensenyament. El format i l’extensió dels treballs són lliures. Es recomana d’incloure-hi una síntesi d’aproximadament dues-centes cinquanta paraules, on constin l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. Ni en el treball ni en la síntesi no han de constar l’autoria ni el nom del tutor o tutora.

Els treballs no poden haver estat premiats anteriorment ni estar pendents d’avaluació en altres concursos.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar:
1) El treball.
2) La síntesi (opcional).
3) Una carta signada per la direcció o cap d’estudis del centre d’ensenyament que certifiqui que el treball ha estat escollit per a concórrer al Premi i on constin: el títol del treball; les dades de l’autor (nom i cognoms, número de telèfon i adreça electrònica); les dades del tutor (nom i cognoms i adreça electrònica), i les dades del centre (nom complet del centre, adreces postal i electrònica i número de telèfon).

El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Les persones membres del jurat seran sòcies de la Societat Catalana de Geografia (SCG) designades per la seva Junta de Govern. El jurat podrà concedir un accèssit a un altre treball rellevant. Així mateix, el premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

La dotació del premi és de cinc-cents euros (500 €) per al treball premiat i de dos-cents euros (200 €) per a l’accèssit (en el cas de treballs col·lectius, l’import es repartirà a parts iguals entre els autors). El centre d’ensenyament que hagi presentat el treball guanyador rebrà un lot de llibres de la SCG per a la seva biblioteca.

L’adjudicació del premi i de l’eventual accèssit podrà comportar la recomanació de publicar un article a la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia.

El veredicte es farà públic al web de la SCG (https://scg.iec.cat) durant el darrer trimestre de l’any 2020.

Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 10 de juliol de 2021.

Termini d’admissió de candidatures: 18 de setembre de 2020, a les 23:59 hores.

Lliurament del premi: la data de l’acte de lliurament s’anunciarà al web de la SCG durant el darrer trimestre del 2020.